Obchodní podmínky společnosti Blanka Hovorková Maříková, IČ:15068277, se sídlem K Voškovu 103, Zadní Třebaň

Číslo účtu: 102223256/0300

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.bileblaho.com, který provozuje Blanka Hovorková Maříková, IČ: 15068277. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího     (provozovatel) a Kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu, nikoliv v kamenné prodejně.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zák. Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy související.

2. Dodací lhůta

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 pracovních dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny při platbě bankovním převodem. Při platbě při převzetí expedujeme do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

3. Doprava

Osobní odběr – při osobním odběru není účtováno žádné přepravné ani manipulační poplatek pro veškeré objednávky. Zásilku je možné si vyzvednout po předchozí domluvě.

 1. Dobírka a platba bankovním převodem – zboží zasíláme prostřednictvím PPL a Českou poštou.

4. Poštovné a balné

 1. PPL, platba na účet předem - pro zásilky do 10 kg, cena 115Kč

 2. PPL, platba dobírkou v hotovosti nebo platební kartou - pro zásilky do 10kg, cena 145Kč

 3. Česká pošta, platba na účet předem – balík do 2 kg, cena 110Kč

 4. Česká pošta, platba dobírkou –balík do 2 kg, cena 150 Kč

Online platby

zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel:  +420 228 224 267

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu bileblaho.com, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

 7. Ceny uvedené na e-shopu jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím na internetovém obchodě nabízeny.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při převzetí

 2. platba předem bankovním převodem

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 10 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady na poštovné hradí Kupující.

V případě výměny zboží ve lhůtě do 10 dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

Vracené zboží neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato.

7. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace bileblaho.com a právním řádem platným v ČR.

 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese bileblaho@gmail.com

 3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat Prodávajícího.

 4. Oznámení o zjištěných vadách musí Kupující učinit písemnou formou na bileblaho@gmail.com. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

 5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 6. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

 7. Dále je nutné, aby Kupující v případě že Prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od Prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Reklamované zboží neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v internetovém obchodě bileblaho.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

 3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s Prodávajícím.

 4. Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10 dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust.§53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V takovém případě platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. V případě výše uvedeného odstoupení od Smlouvy bude Prodávajícímu zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

 5. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši ceny zboží ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření kupní Smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak   zneužity. Nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem 4. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka –objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2014.

Tyto obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.

Původní obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.